logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zatwierdzenie dokumentacji / dodatku do dokumentacji: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, złoża kopaliny WZR-IV.0143.10.3.2021 (WZR-IV.0143.10.3.2021)

Podstawa prawna

 • art. 93 w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.),
 • art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku do dokumentacji): hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, złoża kopaliny (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.10.3.2021).

 2. Dokumentacja (dodatek do dokumentacji): hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, złoża kopaliny, wykonane przez uprawnionego geologa w 4 egzemplarzach (do każdego egzemplarza w wersji papierowej, należy dołączyć dokumentację w wersji elektronicznej - CD).

 3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 4. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne).

Opłaty

Za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację (dodatek do dokumentacji), opłata skarbowa wynosi 10[1] zł (płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku:

                 52 12406960 3892 1000 0000 0000

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, którą również należy wnieść na ww. konto.

Zapłacić można również:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul.Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).


  [1] z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. 525858050.

Dokumenty można również dostarczyć korespondencyjnie na adres:

    Urząd Miasta Bydgoszczy

    Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

    ul. Grudziądzka 9-15

    85-130 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Dokumentacja lub dodatek do dokumentacji: hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej, złoża kopaliny, powinny zostać sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, dotyczące:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
Dodatek do dokumentacji powinien być opatrzony numerem (cyfra arabska), kolejnym po numerze ostatniego zatwierdzonego dodatku np. „Dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej …”, jeżeli został już opracowany i zatwierdzony decyzją „Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej …”.