logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej/dodatku do dokumentacji/hydrogeologicznej/geologiczno-inżynierskiej/złoża kopalin WZR-IV.0143.10.2.2018 (WZR-IV.0143.10.2.2018)

Podstawa prawna

art. 93 ust. 2 i ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku do dokumentacji geologicznej) złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.10.2.2018).
  2. Dokumentacja geologiczna (dodatek do dokumentacji geologicznej) w 4 egzemplarzach (do każdego egzemplarza w wersji papierowej należy dołączyć dokumentację w postaci dokumentu elektronicznego).
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

  1. Za wydanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną (dodatek do dokumentacji geologicznej) opłata skarbowa wynosi 10 zł, płatna przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
  2. Opłata skarbowa jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.

Termin

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 211, tel. 3288-050, 5858-050.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Dokumentacja geologiczna (dodatek do dokumentacji geologicznej) powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych, stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Dodatek do dokumentacji geologicznej powinien być opatrzony numerem (cyfra arabska), kolejnym, po nr ostatniego zatwierdzonego dodatku np. „Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej …”, jeżeli został już opracowany i zatwierdzony decyzją „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej …”.