logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zatwierdzenie projektu / dodatku do projektu - robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych / geologiczno – inżynierskich / udokumentowania złoża kopaliny pospolitej / dla innych celów, z wyłączeniem wykorzystania ciepła ziemi WZR-IV.0143.9.3.2021 (WZR-IV.0143.9.3.2021)

Podstawa prawna

 • art. 80 w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064, z późn. zm.),
 • art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, (załącznik do karty usługiWZR-IV.0143.9.3.2021).

 2. Informacje o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty być wykonywane, czy też zgoda właściciela na wykonanie robót.

 3. Nie starszy niż 3 miesiące wypis z ewidencji gruntów i budynków lub oświadczenie przyzwalające na wykonanie robót geologicznych.

 4. Dwa egzemplarze projektu robót geologicznych wykonane przez uprawnionego geologa.

 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 6. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne).

Opłaty

Za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych, opłata skarbowa wynosi 10[1] zł (płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku:

                 52 12406960 3892 1000 0000 0000

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, którą również należy wnieść na ww. konto.

Zapłacić można również:

 • w bezprowizyjnym wpłatomacie zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (np. w budynku A przy ul.Grudziądzkiej 9-15 na parterze przy portierni),
 • w punkcie pobierania opłat skarbowych (Biuro Ubezpieczeniowe, ul. Grudziądzka 16).   [1] z uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego

Termin

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Pozwoleń i Ochrony Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 , bud. C, pok. 211, tel. 525858050.

Dokumenty można również dostarczyć korespondencyjnie na adres:

    Urząd Miasta Bydgoszczy

    Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

    ul. Grudziądzka 9-15

    85-130 Bydgoszcz

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

Do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

 • złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha wcelu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
 • ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h,
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.