logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WUK-II.0143.12.19.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego składa w organie rejestrującym właściciel lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj).

Wymagane dokumenty[1]:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu:

 

-         dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, faktura)[1]Szczegółowe informacje należy uzyskać w Referacie Rejestracji Pojazdów WUK. II.  

Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi opłaty za dokonanie rejestracji pojazdu."Opłaty".

Termin

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rejestracji Pojazdów w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15

Hala rejestracyjna nr 1:tel. 58-58-606, 58-58-480, 58-58-315, 58-58-614, 58-58-194, 58-58-327,

58-58-408, fax. 58-58-602;

Hala rejestracyjna nr 2:tel. 58-58-932, 58-58-933, 58-58-934, 58-58-935, fax. 58-58-936.

Punkt osiedlowy ul. E. Gierczak 6: tel.58-58-732, fax 58-58-738.

POM GH „Zielone Arkady” ul. Wojska Polskiego 1 tel. 58-59-464

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego można przesłać:

1.    pocztą dołączając kopiedokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,

2.   drogą elektronicznądołączając kopiedokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.

 

Wniosek złożony drogą elektroniczną winien być opatrzony podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dniaz dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) bądź podpisany profilem zaufanym ePUAP uwierzytelnionym zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 570 z późn. zm).