logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych / budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. (WAB.II.0143-2/15)

Podstawa prawna

art. 29, art. 30; art. 80 ust.1 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych wykonywania robót budowlanych:

1. zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3. odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;

4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów prawa odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;

5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30 ustawy – Prawo budowlane,

b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e; 6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28;

7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

8. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

II. Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2-3 ustawy – Prawo budowlane, tj.: sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, oraz wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2:

1. zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci: a) papierowej – w 3 egzemplarzach, b) elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji);

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

6. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

III. Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, tj. przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy – Prawo budowlane, tj. instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych:

1. zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:

a) papierowej – w 3 egzemplarzach,

b) elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

5. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

IV. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

1. zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a) –zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;

2. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany w postaci:

a) papierowej – w 3 egzemplarzach,

b) elektronicznej - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (lub kopia tej decyzji);

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

6. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Zgłoszenia dokonuje się w:

1) postaci papierowej

albo

2) formie dokumentu elektronicznego – formularz wniosku, w formie dokumentu elektronicznego, udostępniony jest przez Głównego Inspektor Nadzoru Budowlanego pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu (www.gunb.gov.pl – w zakładce: e-Budownictwo).

Opłaty


Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku i dla budowy nowego obiektu budowlanego wynosi w przypadku:

1) Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej – nie więcej niż 539 zł.

2) Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: a) o długości powyżej 1 kilometra – 2143 zł, b) o długości do 1 kilometra – 105 zł.

3) Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – 50% stawki określonej w pkt 1).

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury, wynosi 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 9a-9c oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16, 85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy – Prawo budowlane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz;

tel. 52 58 58 613

Tryb odwoławczy

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie.
W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak