logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie budowy/ robót budowlanych. (WAB.II.0143-2/15)

Podstawa prawna

art. 30, art. 80 ust..1 pkt 1, art.81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty

1. wniosek w sprawie zgłoszenia z określonym rodzajem , zakresem i sposobem wykonania robót oraz terminem ich rozpoczęcia;
2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3. w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;
5. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Opłata skarbowa należna jest przy składaniu wniosku i dla budowy nowego obiektu budowlanego wynosi w przypadku:

1. Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art.29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł.

2. Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1) o długości powyżej 1 kilometra- 2143 zł

2) o długości do 1 kilometra – 105 zł

3. Przyjęcia zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu- 50% stawki określonej w części I kolumna 3 ust. 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – Część I kolumna 3 ust. 9a-9c oraz część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz; tel.: (52) 58 58 848; (52) 58 58 186; (52) 58 58 359; (52) 58 58 179; (52) 58 58 492; (52) 58 58 982; (52) 58 58 476; (52) 58 58 424; (52) 58 58 923; (52) 58 58 696; (52) 58 58 959; (52) 58 58 292

Tryb odwoławczy

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie.
W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak