logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby gosp. dom. lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód WZR-IV.0143.4.4.2018 (WZR-IV.0143.4.4.2018)

Podstawa prawna

art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn .zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.4.4.2018 zawierające:
 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. Adres, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków;
 3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności (np. własne gospodarstwo domowe, własne gospodarstwo rolne, ilość osób korzystających z instalacji);
 4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok/okresowo; 
 5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie [m3/dobę];
 6. Opis stosowanych metod ograniczania ilości ścieków (charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej - typ oczyszczalni, pojemność osadnika, miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków, i.in.);
 7. Informację czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z §13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej o ile jest wymagana.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi: 120,00 zł płatna z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr rachunku:52 1240  6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 211 tel.: (52) 58 58 363; (52) 32 88 363; (52) 58 58 966.

Tryb odwoławczy

Odwołanieod decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 2. Sprzeciw jest wnoszony, jeżeli:
  - eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
  - instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska tj. wykonana jest bez wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko lub bez zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.
 3. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
  w ramach zwykłego korzystania z wód.
 4. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
  - ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  - nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
 5. Wyłączenia ze stosowania instalacji:
 6. Strefy ochronne ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”.

Obowiązek informacyjny


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 z późn. zm.).
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji
o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 5 lat.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
? - zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
? - potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.