logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne WZR-III.0143.5.3.2021 (WZR-III.0143.5.3.2021)

Podstawa prawna

art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1510).

Wymagane dokumenty

  1. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, który powinien zawierać dane określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 879).
  2. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, w przypadku gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
  3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne wynosi 120,00 zł, płatna z chwilą dokonania zgłoszenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

Termin

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, II piętro, pok. 212, tel.: (52) 58-58-632.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

  1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  2. Miejsc składania dokumentów: Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska, ul. Grudziądzka 9-15, Budynek C, II piętro, pok. 206.