logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie dla celow określonych w ustawie prawo geologiczne i górnicze, w tym w celu wykorzystania ciepła Ziemi WZR-IV.0143.8.3.2018 (WZR-IV.0143.8.3.2018)

Podstawa prawna

art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie projektowanych robót geologicznych wykonywanych wyłącznie w celu wykorzystania ciepła ziemi /wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych
    o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych /* (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.8.3.2018).
  2. Informacja o prawie wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
  3. Projekt robót geologicznych (2 egzemplarze).
  4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną.

Opłaty

Bez opłat.

Termin

Rozpoczęcie robót geologicznych, przy zachowaniu wymogów zawartych w przepisach działu V rozdziału 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 211, tel. 3288-050, 5858-050.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Projekt robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.