logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę. (WAB.II-0143-2/15)

Podstawa prawna

art. 31, art. 80 ust. 1 pkt 1, art.81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty

1. wniosek w sprawie zgłoszenia z określonym rodzajem, zakresem i sposobem wykonania robót oraz

    terminem ich rozpoczęcia;

2. opis: rodzaju, zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, w tym m.in. plan sytuacyjny ze

    wskazaniem obiektu (obiektów) podlegającego rozbiórce, z oznaczeniem jego wysokości i odległości

    od granicy działki budowlanej,

3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

4. pełnomocnictwo - jeżeli zostało udzielone osobie, działającej w imieniu Inwestora,

5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli jest wymagana).

Opłaty

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Do robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Podstawę prawną stanowi art. 30 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 ,

II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz;

pokoje: 214, 214A, 219, 221A, 224, 225

tel.: (52) 58 58 848; (52) 58 58 186; (52) 58 58 359; (52) 58 58 179; (52) 58 58 492; (52) 58 58 982;

        (52) 58 58 476; (52) 58 58 424; (52) 58 58 923; (52) 58 58 696; (52) 58 58 959; (52) 58 58 292

Tryb odwoławczy

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie. W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak