logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania. (WAB.II.0143-9/15)

Podstawa prawna

art. 30, art. 80 ust. 1 pkt 1, art.81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych, istniejących i budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.

3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczo-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.

4. W przypadkach określonych w art.71 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane - ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

5. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

7. Zaświadczenie Prezydenta Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadkach, o których mowa w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko).

9. Dokumenty wymienione w punktach 2-3 opracowują osoby posiadające uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 12, ust.4 Prawa budowlanego.

10. Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana;

12. w przypadku gdy wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.

Podstawę prawną stanowi ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV kolumna 3.

Opłatę skarbową można uiścić:

1. na rachunek bankowy o numerze: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat

    52 1240 6960 3892 1000 0000 0000;

2. w punkcie poboru opłaty skarbowej: Jacek Dudziak Biuro Ubezpieczeniowe ul. Grudziądzka 16,

    85 – 130 Bydgoszcz;

3. w bezprowizyjnym opłatomacie zlokalizowanym w budynku „A” Urzędu Miasta Bydgoszczy przy

    ul. Grudziądzkiej 9-15, na parterze przy portierni;

4. w Punkcie Obsługi Bankowej Banku Pekao S.A. przy ul. Jezuickiej 8 – 10 w Bydgoszczy.

Termin

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia. Podstawę prawną stanowi art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Administracji Budowlanej – Referat Architektury ul. Grudziądzka 9 – 15 , II piętro, 85 – 130 Bydgoszcz;

tel.: (52) 58 58 848; (52) 58 58 186; (52) 58 58 359; (52) 58 58 179; (52) 58 58 492; (52) 58 58 982;     

       (52) 58 58 476; (52) 58 58 424; (52) 58 58 923; (52) 58 58 696; (52) 58 58 959; (52) 58 58 292

Tryb odwoławczy

Od przyjętego zgłoszenia nie przysługuje odwołanie. W przypadku wyrażenia sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

brak