logo miasta - trzy kolorowe spichrze

ZMIANA DANYCH STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO, ZAWARTYCH W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH (WSO.IV.0143.1604.01.2020)

Podstawa prawna

-ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2277)

Wymagane dokumenty

 1.Wniosek o zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych
     - zgodnie z załączonym wzorem (może być złożony na druku pobranym w Wydziale Spraw Obywatelskich),

 

2.Dokument potwierdzający zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów
    alkoholowych (nie dotyczy wygaszenia zezwoleń).

Opłaty

Opłatę za dokonanie zmiany danych należy dokonać na konto

Urzędu Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 

podając w tytule przelewu: nazwę przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży oraz dopisek - opłata za zmianę w zezwoleniu/ach na sprzedaż nap. alkoholowych.

 

Opłata za zmianę danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 10zł – za zmianę w jednym zezwoleniu.

Termin

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,

ul. Przyrzecze 13,

85-102 Bydgoszcz,

II piętro, pok. 214, 215

tel.: 52 58 58 256, 52 58 58 462

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje

Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

 

Załącznik:

Wniosek o dokonanie zmiany stanu faktycznego/stanu prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

 

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

 

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest

   PrezydentMiasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

Z administratorem możecie Państwo kontaktować się  w następujący sposób:

 

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 1. Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych  w następujący sposób:

 

- listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

 

 

 1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz.

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

   

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r., poz. 2277).

                   

 1. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

 

 1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych

   

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

   

  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.