logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zmiana pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację WZR-IV.0143.16.5.2018 (WZR-IV.0143.16.5.2018)

Podstawa prawna

art.189 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczania prowadzącego instalację (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.16.5.2018).

Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię pozwolenia objętego wnioskiem, jeżeli było wydane przez inny organ.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Jednostka odpowiedzialna

  1. W zakresie pozwolenia zintegrowanego - Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 212, tel.: 52 32-88-632, 52 58-58-632.
  2. W zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-040, 52 58-58-040.
  3. W zakresie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok. tel.: 52 32-88-308, 52 58-58-308.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Dodatkowe informacje

Karta może być stosowana do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń:

  1. zintegrowanego,

  2. na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

  3. na wytwarzanie odpadów.

Obowiązek informacyjny


Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:
iod@um.bydgoszcz.pl
lub pisemnie na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. przez okres 20 lat.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
a. Dostępu do swoich danych osobowych.
b. Poprawiania swoich danych osobowych.
c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
- zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
- potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.