logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego (WW.0143.2.1.2014)

Podstawa prawna

art. 13 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1314 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk po pobrania) o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego; wniosek powinien zawierać oznaczenie stron, wyszczególnienie zajętego składnika majątkowego, określenie czasu na jaki ma być zwolniony (oznaczony, nieoznaczony), przywołanie i udokumentowanie okoliczności wskazujących na ważny interes zobowiązanego, jak również wskazanie alternatywnego składnika majątkowego, z którego organ może prowadzić skuteczną egzekucję.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego do 30 dni od złożenia wniosku
z wyjątkiem przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana: nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Do terminu rozpatrywania sprawy nie wlicza się dni, w których wniosek był uzupełniony przez stronę.

 

Jednostka odpowiedzialna

Referat Egzekucji Administracyjnej W Wydziale Windykacji, ul. Jezuicka 4-16, pokój 108, tel. 52 58-58-670.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zobowiązanemu zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta miasta Bydgoszczy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje