logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym (WPL-II.0143.2.10.2020)

Podstawa prawna

Art. 72-77b oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” (Wnioski) oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Zwrot nadpłaty następuje w terminie:
•    30 dni od dnia wydania decyzji – jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji,
•    30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpił obowiązek wydania nowej decyzji,
•    30 dni od wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej
ul. Jezuicka 6-14


1. Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 103 (tel. 52 58 58 122), pokój nr 104 (tel. 52 58 58 648), pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249),

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249);


2. Podatek od rolny, leśny

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16, parter, pokój nr 2 (tel. 52 58 58 997),

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 112 (tel. 52 58 58 249).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje

W przypadku nadpłat podatków, możliwe jest dokonanie ich zwrotu przez organ podatkowy:
1) z urzędu, na podstawie decyzji (chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych),
2) na podstawie wniosku o zwrot nadpłaty – w przypadku, gdy podatnik nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Wniosek o zwrot nadpłaty składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o zwrot nadpłaty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 974) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000