logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot nieruchomości wywłaszczonych (WMG-III.0143.2.6.2016)

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm).

Wymagane dokumenty

1. Pisemny wniosek poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców. We wniosku należy określić:

- położenie nieruchomości,

- obecny lub poprzedni numer działki,

- obecny lub poprzedni numer księgi wieczystej.

2. Dokumenty związane z wywłaszczeniem. 

3. Oryginały prawomocnych postanowień Sądu o nabyciu praw do spadku po poprzednich właścicielach, jeżeli o zwrot ubiegają się ich spadkobiercy.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin

Sprawy o zwrot nieruchomości wywłaszczonych prowadzone są według procedury określonej w dziale III - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),oraz przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). Załatwienie sprawy zwrotu nieruchomości kończy się wydaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy decyzji administracyjnej o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości względnie o umorzeniu postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Terenowo – Prawny w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Formularze do pobrania