logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot opłaty skarbowej (WPL-II.0143.3.5.2020)

Podstawa prawna

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” (Wnioski) oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Zwrot nadpłaty następuje:
1. z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
2. na podstawie decyzji o zwrocie opłaty skarbowej, w terminie 30 dni od jej wydania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: ul. Jezuicka 16, parter, pok. 3 (tel. 52 58 58 246).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1. od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2. od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 974).

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000