logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot Wadium (WK-III.0143.4.1.2014)

Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004.207.2108 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Pisemne polecenie zwrotu wadium z wydziału merytorycznego organizującego przetarg.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin

Niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Księgowości Niepodatkowych Dochodów Budżetowych w Wydziale Księgowości ul. Jezuicka 6-14, pokój 209, tel. 52 5858-288.

Tryb odwoławczy

-

Dodatkowe informacje

1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (§4 ust. 8 cyt. rozporządzenia).
2. Zwrot wadium następuje na wskazany lub widniejący na dowodzie wpłaty rachunek bankowy.