logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Zwrot zatrzymanych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem (WUK-III.0143.5.17.2017)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie zatrzymanego dokumentu,

2.   Załączniki:

- aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli przyczyną zatrzymania było upłynięcie ważności prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

- kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, gdy wymagane jest wydanie nowego blankietu.

3. Do wglądu:

- dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem miejsca zamieszkania i numerem ewidencyjnym PESEL,

- karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca.

Termin

Niezwłocznie od chwili złożenia wniosku, lub do 30 dni gdy wymagane jest wydanie nowego dokumentu.

Jednostka odpowiedzialna

Referat Praw Jazdy w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15 pok. 111, tel. 58-58-232, 58-58-132, 58-58-205.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

- zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem następuje po ustaniu przyczyny, (zdaniu egzaminu kontrolnego, dostarczeniu aktualnego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego oraz dostarczeniu zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani),

- zwrot zatrzymanego prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem na okres przekraczający 1 rok uzależniony jest od uzyskania pozytywnego wyniku z kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji,

- przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje należy pobrać z Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych profil kandydata na kierowcę generowany na wniosek strony.

 

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.