Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (BZS.0143.5.1.2018 ) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
Wymagane dokumenty

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 13 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.


Tryb odwoławczy

Od decyzji o wykreśleniu żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.


Dodatkowe informacje

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu
  dziecięcego;
- przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem
  faktycznym;
- wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej
  wpisem;
- uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
- uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn dot. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.

 


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00