Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (Numer karty usługi: WSO-VI.0143.39.5.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 40 a ust. 2 i 3 i w związku z art. 40 ust. 5 i 6 oraz art. 40 b ust. 1  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. 2017 poz. 210).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek  o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, złożony przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd - formularze do pobrania.
2. Załączniki do wniosku: 
  1) regulamin działalności stowarzyszenia;  
  2) lista założycieli stowarzyszenia, zawierająca ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;  
  3) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków  zarządu;    
  4) adres siedziby stowarzyszenia;
  5) imię  i nazwisko, adresy zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej  tylko w sytuacji, gdy regulamin działalności stowarzyszenia przewiduje organ kontroli wewnętrznej, co nie jest wymagane ustawą.

 Uwaga:

1. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd stowarzyszenia, podpisują go wszyscy członkowie zarządu. 

2. Regulamin działalności stowarzyszenia musi być podpisany przez przedstawiciela lub zarząd. Każda strona regulaminu musi być przez nich parafowana.

3.Listę założycieli należy złożyć z oryginalnymi ich podpisami (art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

      1.       Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w  terminie 7 dni  od dnia:

1) wpływu wniosku  o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek,  o którym  mowa w art. 41 ustawy;
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy (art. 40 a ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Termin 7 dni na dokonanie wpisu liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność (art. 40 a ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
tel.: 52 58-58-357; tel./fax.: 52 58-58-357


Tryb odwoławczy

      W przypadku, gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy,
przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego  (art. 40 a ust. 5 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach ).                                                                                                


Dodatkowe informacje

1.     Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Osoby zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2.     Sąd rejestrowy, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa (art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

3.     Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji (art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

4.     Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełnienie składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych (art. 40 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

5.     Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełnienia składu oraz jego kompetencje (art. 40 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

6.     Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1)     powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

2)      zrzeszać osób prawnych;

3)      prowadzić działalności gospodarczej;

4)      prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego (art. 42 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

7.      Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

8.     Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach(art. 42 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

9.      Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków, może przekształcić się w stowarzyszenie  (art. 42 a ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

                 Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna (art. 40 ust. 1b ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO                   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.    Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym        na podstawie przepisów prawa.

7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)    dostępu do swoich danych osobowych;

2)    poprawiania swoich danych osobowych;

3)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a)       zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zał. nr 2 do karty usługi WSO-VI.0143.39.5.2018 Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszenia zwykłego posiadajacego Zarząd.
Pobierz
Załącznik nr 1 do karty usł. WSO-VI.0143.39.5.2018 Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń (stow. zwykłe posiadające przedstawiciela)
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00