Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zaświadczeń (WPL-II.0143.1.8.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 306a-306ha ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 2355 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z dołączonym dowodem wpłaty opłaty skarbowej lub oświadczeniem o zwolnieniu z zapłaty opłaty skarbowej, w przypadkach przewidzianych przepisami ustaw.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

1)  Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21 zł;
2) Opłata skarbowa od wydania pozostałych zaświadczeń wynosi 17 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 7 dni od daty złożenia wniosku – wydaje się zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
Referat Księgowości Podatkowej,
ul. Jezuicka 6-14,
I piętro, pokój nr 109 (tel. 52 58 58 246)


Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Dodatkowe informacje

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Organ podatkowy wydaje, na wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie następujące rodzaje zaświadczeń:
- o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości podatkowych,
- o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy,
- o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- o wysokości zobowiązania podatkowego, zaległości podatkowych, kosztów upomnienia zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
- o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym,
- inne zaświadczenia określone w Dziale VIIIa Ordynacji podatkowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330 ze zm.) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00