Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku leśnym (WPL-I.0143.6.7.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1821),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z dnia 22 października 2017 r., poz. 963),

Uchwała Nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 8 grudnia 2015 r., poz. 4164).


Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
• druk IL-1 "Informacja w sprawie podatku leśnego",
• druk ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”,
• ZL-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym”,
• ZL-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”;

Osoby prawne:
• druk DL-1 „Deklaracja na podatek leśny”,
• druk ZL-1/A „Dane o nieruchomościach leśnych”,
• ZL-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku leśnym”,
• ZL-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: I piętro, pokój nr 106 (tel. 52 58 58 645).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek leśny oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności leśnej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu), informację na podatek leśny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IL-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje (druk DL-1), w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności leśnej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (druk ZL-1/B).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.


 wersja do druku
 
Pobierz
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego (2018)
Pobierz
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (2018)
Pobierz
ZL-1A - Dane o nieruchomościach leśnych (2018)
Pobierz
ZL-1B - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (2018)
Pobierz
ZL-1C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00