Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku od nieruchomości (WPL-I.0143.2.9.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),

Uchwała Nr LII/1083/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 7 grudnia 2017 r., poz. 5135),

Uchwała Nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 8 grudnia 2015 r., poz. 4164).


Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
• druk IN-1 "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych",
• ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości”,
• ZN-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”;

Osoby prawne:
• druk DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości”,
• druk ZN-1/A „Informacja o nieruchomościach gruntowych będących w posiadaniu podatnika”,
• ZN-1/B „Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości”,
• ZN-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”.


Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16, parter (tel. 52 58 59 191);

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, I piętro, pokój nr 106 (tel. 52 58 58 047).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. aktu notarialnego, umowy sprzedaży, umowy dzierżawy lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w informacji (deklaracji) na podatek od nieruchomości oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części), informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IN-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje (druk DN-1), w terminie 14 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części); podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Uwaga – obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk ZN-1/B).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.


 wersja do druku
 
Pobierz
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (2018)
Pobierz
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (2018)
Pobierz
ZN-1A - Informacja o nieruchomościach gruntowych będących w posiadaniu podatnika (2018)
Pobierz
ZN-1B - Dane o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych w podatku od nieruchomości (2018)
Pobierz
ZN-1C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00