Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie sprzedaży lub innej zmiany (korekty) w podatku rolnym (WPL-I.0143.4.7.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1892),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z dnia 20 października 2017 r., poz. 958),

Uchwała Nr XXI/353/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego z 8 grudnia 2015 r., poz. 4164).


Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne:
• druk IR-1 "Informacja w sprawie podatku rolnego",
• druk ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”,
• ZR-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym”,
• ZR-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”;

Osoby prawne:
• druk DR-1 „Deklaracja na podatek rolny”,
• druk ZR-1/A „Dane o nieruchomościach rolnych”,
• ZR-1/B „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym”,
• ZR-1/C „Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach”.

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: I piętro, pokój nr 120 (tel. 52 58 58 645).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Osoby fizyczne – obowiązane są złożyć organowi podatkowemu, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (m.in. zajęcie w trakcie roku podatkowego gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego), informację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (druk IR-1); w wyniku zgłoszenia organ wydaje stosowną decyzję;

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje (druk DR-1), w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku (zajęcie w trakcie roku podatkowego gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza, zaprzestanie wykonywania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej, inne powody uzasadniające zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian; podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym (druk ZR-1/B).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.


 wersja do druku
 
Pobierz
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego (2018)
Pobierz
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (2018)
Pobierz
ZR-1A - Dane o nieruchomościach rolnych (2018)
Pobierz
ZR-1B - Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (2018)
Pobierz
ZR-1C - Dane o współwłaścicielach, współużytkownikach wieczystych i współposiadaczach (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00