Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie sprzedaży, wyrejestrowania pojazdu lub innej zmiany (korekty) w podatku od środków transportowych (WPL-I.0143.8.9.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 8-12b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025);

Uchwała Nr XXI/351/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 4162).


Wymagane dokumenty

Druk DT-1 "Deklaracja na podatek od środków transportowych";

Druk DT-1/A "Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych".

Deklaracje (korekty deklaracji) składane przez osoby prawne winny być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z KRS.

W przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych, należy stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (do podpisywania deklaracji, do doręczeń oraz szczególne do działania w konkretnej sprawie podatkowej).

Druki informacji, deklaracji oraz wzory pełnomocnictw dostępne są na stronie internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie, organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne i prawne: I piętro, pokój nr 110 (tel. 52 58 58 404).


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych określonych w ustawie. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podmioty, o których mowa, obowiązane są odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciążący na danym podmiocie, wygasa z końcem miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż, czasowe wyrejestrowanie lub stałe wyrejestrowanie pojazdu podlegającego opodatkowaniu.

Osoby fizyczne i prawne – podatek należny wynika ze złożonej przez podatnika korekty deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

Pracownicy Wydziału mogą dodatkowo zażądać okazania np. dokumentu potwierdzającego datę sprzedaży / wyrejestrowania pojazdu, dokumentu potwierdzającego dane techniczne pojazdu (dowód rejestracyjny, karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji) lub innego dokumentu potwierdzającego dane zawarte w deklaracji na podatek od środków transportowych oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonej deklaracji, organ podatkowy podejmuje czynności mające na celu prawidłowy wymiar i naliczenie podatku, przewidziane przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w ramach czynności sprawdzających lub na zasadzie wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, kończącego się wydaniem decyzji określającej.


 wersja do druku
 
Pobierz
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)
Pobierz
DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00