Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym (WPL-II.0143.2.8.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 72-77b oraz 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).


Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot nadpłaty podatku.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce "Podatki lokalne" oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Zwrot nadpłaty następuje:
1) 30 dni od dnia wydania decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji,
2) 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji - jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpił obowiązek wydania nowej decyzji,
3) 30 dni od wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość nadpłaty.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej
ul. Jezuicka 6-14

Osoby fizyczne:
ul. Jezuicka 16, parter (tel. 52 58 59 279);

Osoby prawne:
ul. Jezuicka 6-14, pokój nr 101 (tel. 52 58 58 249).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje

W przypadku nadpłat podatków i opłat, możliwe jest dokonanie ich zwrotu przez organ podatkowy:
1. z urzędu, na podstawie decyzji (chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych),
2. na podstawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty – w przypadku gdy podatnik zobowiązany do złożenia deklaracji.

Wniosek o zwrot nadpłaty składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o zwrot nadpłaty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz 2330 ze zm.) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zwrot nadpłaty podatku (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00