Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Karta usługi - deklaracja DO-2 (BOK-II.0143.2.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 1399 z późn. zm.).

- uchwała Nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne (DO-2).


Opłaty

Brak opłaty.


Termin załatwiania sprawy

Bez zbędnej zwłoki.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Deklaracji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy,ul. Wojska Polskiego 65, tel. 52 58 59 137

- przyjmowanie deklaracji - Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi,
ul. Wojska Polskiego 65, pokój nr 66, tel. 52 58 58 035, tel. 52 58 58 000, tel. 801 055 404.


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.


Dodatkowe informacje

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Bydgoszczy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- 14 dni od daty powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,

- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Bydgoszczy określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


 wersja do druku
 
Pobierz
Deklaracja DO-2
Pobierz
Załącznik - DO-A - spółki cywilne
Pobierz
Załącznik A-Z
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00