Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Dokonanie zmian w wykazie dziennych opiekunów (BZS.0143.7.1.2018 ) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 603 ze zm.) o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianie danych lub informacji zawartych w wykazie dziennych opiekunów

Wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.


Opłaty

Nie podlega opłacie.


Termin załatwiania sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.


Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61, pok. 13 i pok. 18, tel. 58-59-132, tel. 58-58-904.


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania zmian wpisu do wykazu dziennych opiekunów przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/.


Dodatkowe informacje

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie podmiot zatrudniający lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek zobowiązani są do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji tj.:
- nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu;
- numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek;
- imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;

- miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
- zawieszenia działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów.

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku danych lub informacji tj.:
- liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
- czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
- wysokość opłat u dziennego opiekuna.


 wersja do druku
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00