Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WMG-III.6125.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Us  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015.909 j.t.).

 


Wymagane dokumenty

W    Wniosek powinien zawierać:

1.    Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzję    o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu).

2.    Projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu sporządzonym przez osobę uprawioną.

3.    Dowód stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością lub zgoda właściciela w formie pełnomocnictwa.

DD  Druk wniosku stanowi załącznik do karty usług.


Opłaty

W    Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

ok  Określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016.23 j.t.):

-     Organ administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki,

  - ni   bezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę,

- n  nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,

- n  nie  później niż  w  ciągu  2  miesięcy  od  dnia  wszczęcia  postępowania,  sprawy  szczególnie skomplikowane.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Terenowo – Prawny w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.


Tryb odwoławczy

 

1.       1. w przypadku zaświadczenia – brak,

2.        2.w przypadku decyzji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w terminie 14 dni  od doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 Wniosek o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej należy złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00