Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zwrot opłaty skarbowej (WPL-II.0143.3.3.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 9 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.), § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).


Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Druki dostępne są na stronie www.bip.um.bydgoszcz.pl w zakładce „Podatki lokalne” oraz w siedzibie Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Zwrot nadpłaty następuje:
1)  z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu niewazności decyzji ustalajacej wysokość zobowiązania podatkowego,
2)  na podstawie decyzji o zwrocie opłaty skarbowej, w terminie 30 dni od jej wydania.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Referat Księgowości Podatkowej
ul. Jezuicka 6-14,
I piętro, pokój 109 (tel. 52 58 58 246).


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy.


Dodatkowe informacje

Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)  od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty składany przez podatników posiadających osobowość prawną winien zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w KRS.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego do wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330 ze zm.).

Opłatę należy wpłacić na rachunek:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (2018)
Pobierz
Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00