Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy (WSO-VI.0143.20.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach                             (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) i w związku z art. 218 § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

 

 

                                                                                               

 

 

 


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. – zgodnie  z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) i częścią II ust. 21 pkt 1 załącznika do ustawy  „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”.          

 

Opłaty wnosi się na konto bankowe:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Bank Pekao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000


Termin załatwiania sprawy

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie siedmiu dni (art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85–102 Bydgoszcz
tel.: 52 58–58–948; tel./fax.: 52 58–58–357

 


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje

1.Ewidencja jest jawna i udostępniona na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń 
z ewidencji (art. 40b ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2.   Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne,
które są dostępne dla osób mających interes prawny (art. 40b ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO                   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.    W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz

3.    Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.    Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.    Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.    Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.    Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)    dostępu do swoich danych osobowych;

2)    poprawiania swoich danych osobowych;

3)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a)       zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00