Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń (WSO.IV.0143.29.5.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 487 z późn. zm.)


Wymagane dokumenty

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych


Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym, obliczana jest na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, sporządzonego z podziałem na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych:

 1. do 4,5% alkoholu oraz na piwo
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 37500zł - opłata wynosi 525zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37500zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartościsprzedaży;

 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzenim nie przekracza 37500zł - opłata wynosi 525zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 37500zł - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży;

 3. powyżej 18% alkoholu
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekracza 77000zł - opłata wynosi 2100zł;
  jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekracza 77000zł - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartościsprzedaży;

Opłatę należy przelać na konto 69 1240 6452 1111 0010 4788 1795 z dopiskiem "Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych".


Termin załatwiania sprawy

brak


Jednostka odpowiedzialna

Referat Zezwoleń Alkoholowych w Wydziale Spraw Obywatelskich,
ul. Przyrzecze 13, 85-102 Bydgoszcz,
II piętro, pok. 214, 215
tel.: 52 5858256, 52 5858462, 52 5858227


Tryb odwoławczy

brak


Dodatkowe informacje

 1. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia br., pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

 2. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 3. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy - mogą wnosić opłatę jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku.

 4. Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu danego roku - wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia danego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 5. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w terminach wymienionych w art. 18 ust. 12, 12a i 12b w/w ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ BYDGOSZCZ

Niniejszą informację otrzymali Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016r. L 119/1).

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest - Prezydent Miasta Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz
Z administratorem możecie Państwo kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

2. Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 • przez e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe aby:

 • przeprowadzić postępowania w celu udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez organ zezwalający w Gminie Bydgoszcz,

 • przeprowadzić postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,

 • przeprowadzić weryfikację danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982r. w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż do końca okresu wynikającego z kategorii archiwalnej (3 lata). Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia. W przypadku wydania decyzji odmownej i wniesienia przez Państwa odwołania, a następnie skargi do sądu administracyjnego, bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna się wraz z zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego prawomocnym wyrokiem.

6. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 wersja do druku
 
Pobierz
Oświadczenie
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00