Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodujacej utrudnienia w ruchu lub wymagającej wykorzystania drogi w sposób szczególny (WSO-VI.0143.36.7.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

1. wniosek – formularz do pobrania (Organizator imprezy, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy.).

2. załączniki do wniosku:
  1) szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy  istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  2) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy w miejscach rozpoczęcia i  zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia (w  przypadku imprez odbywających się na terenie kilku województw wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy  przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw);
  3) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej  odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez  poszczególne miejscowości i granice województw – jeżeli impreza odbywa się w kilku miejscowościach lub  województwach;
  4) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, obejmujący:
      a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru    wyróżniające te osoby;
      b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją;
      c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art.65a ust. 2 pkt 8 ustawy Prawo o ruchu    drogowym, oraz miejsce ich rozlokowania;
      d) rodzaj, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem    powiatowym Państwowej Straży Pożarnej   oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 
      e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy;
      f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie;
      g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu    publicznego;
      h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy;
      i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed    imprezą i w trakcie jej trwania;
  5) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu,  przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń  drogowych, będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych  napraw;
  6) pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach  leśnych.


Opłaty

1.     opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 48 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1, pkt 1c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) i częścią III
ust. 13, pkt 2 załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”;

2.     opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
w wysokości 17 zł  - zgodnie z  art. 1 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044) i częścią IV załącznika do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”;

 

Opłatę wnosi się na konto bankowe:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Bank Pekao S.A.

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

 


Termin załatwiania sprawy

Prezydent Miasta Bydgoszczy wydaje zezwolenie lub odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem   przeprowadzenia imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej wykorzystania drogi w sposób szczególny. 


Jednostka odpowiedzialna

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Społecznych
II piętro, pok. 211
ul. Przyrzecze 13
85-102 Bydgoszcz
tel./fax.: 52 58-58-357


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 

1.     Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy wydaje organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

1)    w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;

2)    w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

 

2.     Organizator imprezy, posiadający profil zaufany ePUAP, może wyrazić pisemną zgodę na doręczanie pism, organu wydającego zezwolenia na imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z drogi w sposób szczególny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - na wskazany adres jego skrzynki elektronicznej na platformie ePUAP

 

 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

 

Przetwarzanie danych osobowych w Referacie Spraw Społecznych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. c, RODO              
    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

 

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85–102 Bydgoszcz

2.     W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e–mail: iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85–102 Bydgoszcz.

3.     Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

4.     Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5.     Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6.     Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7.     Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.

9.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)    dostępu do swoich danych osobowych;

2)    poprawiania swoich danych osobowych;

3)    wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)       zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania;

b)       potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


 wersja do druku
 
Pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagajacej wykorzystania drogi w sposób szczególny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00