Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby WZR-III.0143.2.1.2016 (WZR-III.0143.2.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zwanej dalej uooś. oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 tekst jednolity).


Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby powinien zawierać pisemną zgodę strony na rzecz której decyzja została wydana. Przeniesienie decyzji na rzecz wnioskodawcy możliwa jest wyłącznie gdy przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.) opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby wynosi 105 zł i wymagana jest z chwilą złożenia wniosku. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

 Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych  z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający  udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
- osoby fizyczne prowadzące czynna ochronę gatunkowa oraz osoby fizyczne, których  gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone  przez gatunki zwierząt chronionych  nieobjęte odszkodowaniem  Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów  opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody.

2) pełnomocnictwo 17 zł
zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:
a) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
     b) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
     c) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).


Termin załatwiania sprawy

 30 dni.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, pok. 3, tel.: (52) 58-58-710, (52) 58-58-632, (52) 58-58-467.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

Miejsce składania dokumentów: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a, I p. pok. 3.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby WZR-III.0143.2.1.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00