Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WZR-III.0143.1.1.2016 (WZR-III.0143.1.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 71 ust. 1, art. 73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zwanej dalej uooś.


Wymagane dokumenty

1. wniosek (załącznik do karty usługi WZR-III.0143.1.1.2016) o wydanie decyzji;
2.  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem pkt. 4a i 4b - 3 egzemplarze;
3. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej – 3 egzemplarze;
4. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 uooś., prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem:
a. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy o której mowa wyżej, kopię mapy o którym mowa wyżej, oraz wypis z rejestru, o którym mowa wyżej, przekłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
b. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów o którym mowa wyżej przekłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne,
c. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 uooś, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących  I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu
z rejestru gruntów o którym mowa wyżej.
6. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu na środowisko w 3 egzemplarzach, wraz z jego  zapisem
w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:
a)  opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
- charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i    eksploatacji lub użytkowania,
- główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
- przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego  przedsięwzięcia;
 b) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego   oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy czym w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia;
 c) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego   przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 d) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;
 e) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
 ę) opis analizowanych wariantów, w tym:
- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
- wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 f) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
g) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
- powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
- dobra materialne,
- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
- krajobraz,
- wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa powyżej,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;
 h) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
- istnienia przedsięwzięcia,
- wykorzystywania zasobów środowiska,
- emisji;
i) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
j) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
• określenie założeń do:
- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
- analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;
k) dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:
- dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
- wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;
l) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
ł) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
m) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 n) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
o) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 p) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 r) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 s) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 t) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 u) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

5. w  przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy w 3 egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zawierająca:
a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
c) rodzaju technologii,
d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
f) rozwiązaniach chroniących środowisko,
g) rodzajach i przewidywanej  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
h) możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko,
i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
j) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

6. w przypadku   prowadzania  sprawy  przez  pełnomocnika  inwestora  należy  dołączyć
opłacone pełnomocnictwo (dołączone do akt sprawy pełnomocnictwo należy uwiarygodnić przez przedłożenie odpowiedniego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku pełnomocnictwa dalszego również przez pełnomocnictwo na podstawie, którego  udzielono pełnomocnictwa dalszego).


Opłaty

1. Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.) opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi 205 zł i wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku.
      Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:
      Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
      nr rachunku  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
- pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych  z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia  lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- osoby, które dokonują zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający  udzielnie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawia zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
- osoby fizyczne prowadzące czynna ochronę gatunkowa oraz osoby fizyczne, których  gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzone  przez gatunki zwierząt chronionych  nieobjęte odszkodowaniem  Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów  opłaty skarbowej związanej z ochroną przyrody. 
2. za pełnomocnictwo – 17 zł
zwolnienie od opłaty skarbowej za pełnomocnictwo następuje w przypadku gdy        dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego opis, wypis lub kopia:
a) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru     dokumentów,
     b) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub  rodzeństwu,
     c) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).


Termin załatwiania sprawy

Dwa miesiące.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Polityki Środowiskowej w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, pok. 3, tel.: (52) 58-58-710, (52) 58-58-632, (52) 58-58-467, (52) 58-58-826.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych
w związku z otrzymaną decyzją,
2. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego. Organy dokonują uzgodnień w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
3. Miejsce składania dokumentów: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Jezuicka 6a,
I p., pok. 3.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WZR-III.0143.1.1.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00