Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów WZR-IV.0143.12.3.2018 (WZR-IV.0143.12.3.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art.180a, art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923)


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.12.3.2018) zawierający:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 4. informację o tytule prawnym do instalacji,
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 6. ocenę stanu technicznego instalacji,
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.
 20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów wraz z tytułem prawnym do terenu, na którym odbywa się magazynowanie.
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
 • oświadczenie w celu ustalenia wysokości opłaty skarbowej,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 2011 zł; w związku z działalnością wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców opłata skarbowa wynosi 506 zł; od pozostałych pozwoleń opłata skarbowa wynosi 506 zł;
 2. Opłata płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 3. Opłata skarbowa jest wymagana z chwilą złożenia wniosku.


Termin załatwiania sprawy

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-040, 52 58-58-040.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku eksploatacji instalacji powodującej wytwarzanie odpadów:
  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5 000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 2. Jeżeli powyższy wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu następujących wymogów:
  • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  • postęp naukowo-techniczny.
 3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów udziela starosta z wyłączeniem:
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – dla których organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dla których organem właściwym jest marszałek województwa,
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione powyżej – dla których organem właściwym jest marszałek województwa,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych – dla których organem właściwym jest marszałek województwa,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia zintegrowanego dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki – dla których organem właściwym jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych.
 4. Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są prowadzący instalację oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.
 5. Właściwy organ odmówi wydania pozwolenia, jeżeli:
  • nie są spełnione wymagania, o których mowa w art. 141 ust. 2, art. 143 i art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  • zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;
  • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programami działań, o których mowa w art. 17, 91 ust. 1 i art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  • wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 194 ust. 1 i art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a nie minęły jeszcze 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stała się ostateczna;
  • eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu,
  • regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów WZR-IV.0143.12.3.2018
Pobierz
Oświadczenie_opłata_skarbowa
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00