Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.2.2017 (WZR-IV.0143.14.2.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).


Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.14.2.2017) zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do przetwarzania (wraz z podaniem kodów); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów wraz z tytułem prawnym do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 10. opis czynność, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Do wniosku należy dołączyć:
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł płatna z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

 1. W ciągu miesiąca.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 210 tel.: 52 32-88-493, 52 58-58-493.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

 1. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń z wyjątkiem zezwoleń dla:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wydaje marszałek województwa,
  • odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, które wydaje marszałek województwa,
  • regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które wydaje marszałek województwa,
  • zezwoleń na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.
 3. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 4. Wytwórca odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 5. Stronami postępowania w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone przetwarzanie odpadów.
 6. Starosta odmawia wydania zezwolenia na odzysk, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
  • mógłby powodować zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
  • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
  • jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów WZR-IV.0143.14.2.2017
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00