Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu/robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych/geologiczno inżynierskich/udokumentowania złoża kopaliny/dla innych celów (WZR-IV.0143.9.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 1, w powiązaniu z art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, (załącznik do karty usługi WZR IV.0143.9.2.2018).
  2. Informacja o prawie wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.
  3. Projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych (2 egzemplarze).
  4. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli nie jest osobą fizyczną.
  5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

Za wydanie decyzji zatwierdzającej projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych opłata skarbowa wynosi 10 zł (płatne przelewem na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy, Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

  1. W ciągu miesiąca.
  2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 211, tel. 3288-050, 5858-050.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych stwierdzone przez Ministra Środowiska, a określone w art. 50 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Projekt (dodatek do projektu) robót geologicznych dotyczy złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h; badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zatwierdzenie projektu/dodatku/robót geologicznych - obowiązek informacyjny WZR_IV_0143_9_2_2018
Pobierz
Zatwierdzenie projektu/dodatku do projektu/robót geologicznych dla celów hydrogeologicznych/geologiczno-inżynierskich/udokumentowania złoża kopaliny/dla innych celów.
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00