Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków WZR-IV.0143.4.3.2018 (WZR-IV.0143.4.3.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 152  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799, z późn .zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880, z późn. zm.).


Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (załącznik do karty usługi WZR-IV.0143.4.3.2018 zawierające:

  1. Oznaczenie prowadzącego instalację, adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków.
  2. Ilość osób korzystających z instalacji.
  3. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie [m3/dobę].
  4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok/okresowo (podać okres).
Do wniosku należy dołączyć:
  1. Dokumenty stwierdzające, że ścieki wprowadzane do gruntu spełniają warunki § 13 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800)
  2. Potwierdzenie z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o., że nie ma możliwości technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy dopuszczająca lokalizowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków


Opłaty

Opłata skarbowa wynosi: 120,00 zł płatna z chwilą złożenia zgłoszenia, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, nr rachunku:52 1240  6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

30 dni


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 211 tel.: (52) 58 58 363; (52) 32 88 363; (52) 58 58 966.


Tryb odwoławczy

Odwołanieod decyzji wnoszącej sprzeciw wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

  1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  2. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
  3. Wyłączenia ze stosowania instalacji: Strefy ochronne ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko”.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków WZR-IV.0143.4.3.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00