Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia WZR-IV.0143.6.1.2016 (WZR-IV.0143.6.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r.poz. 672), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),


Wymagane dokumenty

 1. Pisemne zgłoszenie (załącznik do karty usługi (WZR-IV.0143.6.1.2016) eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, zawierające:
  • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
  • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
  • wielkość i rodzaj emisji,
  • opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
  • informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.


Opłaty

 1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko wynosi 120,00 zł płatna z chwilą dokonania zgłoszenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, nr rachunku 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Ochrony Wód, Powietrza i Ziemi w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju UrzęduMiasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2, pok. 04 tel.: 52 32-88-038, 52 58-58-038


Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


 wersja do druku
 
Pobierz
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia WZR-IV.0143.6.1.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00