Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wpis do rejestru działalności regulowanej (BOK.II.0143.1.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 9b, 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (załącznik nr 1 do karty usługi BOK.II.0143.1.2.2018).
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (załącznik nr 2 do karty usługi BOK.II.0143.1.2.2018).


Opłaty

Opłata skarbowa za wpis do rejestru w wysokości 50,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Wpis do rejestru na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości). Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 154, tel. 52 58 59 137,

- przyjmowanie wniosków - sekretariat Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 139, tel. 52 58 59 134.


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


Dodatkowe informacje

Oświadczenie, o którym wyżej mowa powinno zawierać także:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Załączniki:
1. Wniosek o wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wpis do rejestru działaności regulowanej
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00