Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (BOK-II.0143.2.2.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 9ba ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r.  poz. 1454).


Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (załącznik nr 1 do karty usługi BOK-II.0143.2.2.2018).


Opłaty

Opłata skarbowa za  zmianę wpisu do rejestru w wysokości 25,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych nr konta  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Zmiana wpisu jest dokonana z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
w Biurze Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 154, tel. 52 58 59 137,

- przyjmowanie wniosków - sekretariat Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65, piętro I, pokój 139, 52 58 59 134.


Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:
Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Zmiana wpisu do rejestru działaności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00