Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Stypendia sportowe (WE.III.0143.4.1.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 r. poz. 1463, 1600 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
4. Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym


Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika (załącznik nr 1
do Uchwały nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy). Do wniosku należy dołączyć komunikat z zawodów potwierdzający osiągnięty wynik sportowy przez zawodnika oraz dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących. Wydruki komunikatów z zawodów sportowych potwierdzające uzyskany wynik i liczbę startujących zawodników, osad, załóg lub drużyn musi być poświadczony za zgodnością z oryginałem wraz z podpisem wnioskodawcy.
2. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.
3. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego
    (załącznik nr 2).


Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Złożyć bezpośrednio w sekretariacie merytorycznego wydziału w godzinach jego pracy (Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, 85 - 130 Bydgoszcz, pokój 306,
w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 16.00, wtorek 8.00 – 18.00, piątek
8.00 – 14.00)
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)


Opłaty

Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 2016, poz. 1827). Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 6-14
85-102 Bydgoszcz
nr konta 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej” a oryginał dowodu wpłaty dołączyć do wniosku.
W przypadku złożenia wniosków przez kluby w imieniu zawodników w dowodzie wpłaty należy wymienić
z imienia i nazwiska zawodnika lub zawodników.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Dokument zostanie przekazany pocztą tradycyjną na adres zawodnika lub opiekuna prawnego, który złożył wniosek.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój
nr 326, telefon 52 58-59-469, 52 58-58-136, 52 58-58-137.


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy,
ul. Jagiellońska 3 - za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 KPA/. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego
/art.127 a § 1 i 2 KPA/.


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika
Pobierz
Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych ZUS i podatkowych do stypendium sportowego
Pobierz
Uchwała nr LII/1086/17 Rady Miasta Bydgoszczy z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00