Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian, zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia (WUK-I.0143.9.22.2017) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.


Wymagane dokumenty

  1. Udzielenie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

1.   wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierający następujące dane :

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- adres siedziby przedsiębiorcy, w której znajdują się dokumenty księgowe i akta pracowników w tym dokumentacja związana z pracą kierowców,

- informację o wpisie do CEIDG albo nr w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

- numer identyfikacji podatkowej ( NIP),

- określenie rodzaju transportu drogowego,

- określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego,

- imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem oraz określenie podstawy wykonywania obowiązków,

- określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Załączniki

1.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem ( wzór – załącznik nr 6),

2.   kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

3.   dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej sytuacji finansowej,

4.   oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz z podaniem adresu bazy ( wzór – załącznik nr 7),

5.   oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających ustawowe wymagania         ( wzór – załącznik nr 3),

6.   oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej o niekaralności ( wzór – załącznik nr 8) i zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,

7.   oświadczenie osoby zarządzającej transportem  o niekaralności ( wzór – załącznik nr 8) i zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego,

8.   dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

9.   oświadczenie, że wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą, w przypadku wyznaczenia zarządzającego transportem, który nie ma rzeczywistego związku z przedsiębiorstwem (wzór – załącznik nr 9),

10.  wykaz pojazdów samochodowych (wzór- załącznik nr 4) – po uzyskaniu zezwolenia.

  1. Zgłoszenie zmiany

Wymagane dokumenty:

1.   wniosek o dokonanie zmiany w posiadanym zezwoleniu,

2.   dokumenty potwierdzające zakres zmian.

 

  1. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wymagane dokumenty:

1.   zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zawierające:

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,

- datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

1.   zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (licencja na wykonywanie transportu drogowego),

2.   wszystkie wypisy z zezwolenia (wypisy z licencji).


Opłaty

Opłata skarbowa oraz opłata za daną czynność określona jest w oddzielnej karcie usługi „Opłaty”.


Termin załatwiania sprawy

Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Nadzoru Komunikacyjnego w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, pok.105, tel. 58-58-818.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku ubiegania się o licencję wspólnotowa jest Główny Inspektor Transportu Drogowego (www.gitd.gov.pl).


 wersja do druku
 
Pobierz
WUK-I.9 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego zglaszanie zmian RTF
Pobierz
WUK-I.9 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego zglaszanie zmian
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy RTF
Pobierz
WUK-I.7,8,9,10 Oświadczenia transport drogowy
Pobierz
WUK-I.7,8,9 zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zrzeczeniu sie licencji zezwolenia RTF
Pobierz
WUK-I.7,8,9 zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego i zrzeczeniu sie licencji zezwolenia
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00