Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (WE.III.0143.4.28.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 9b ust.2 i 3 lub 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) i § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
2.   Załączniki:
a) informacja dotycząca uwzględnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawiciela związku zawodowego lub informacja o rezygnacji z tego prawa;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych;
c) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
d) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
e) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu;
f) zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574).


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Nauczyciele, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
- do dnia 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia  danego roku,
- do dnia 31 października danego roku, otrzymają decyzje o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu, Referat Organizacji Oświaty, ul. Grudziądzka 9-15; pok. 302, tel. (52) 58-58-864;  tel. 58-58-861; tel. 58-58-275: tel. 58-58-800. 


Tryb odwoławczy

Od decyzji – aktu nadania  stopnia nauczyciela mianowanego  służy  stronie odwołanie do Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Bydgoszczy,  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

Postępowanie egzaminacyjne zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00