Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Udzielanie dotacji niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom (WE.II.0143.1.12.2018 ) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. z 2017r. poz. 2203).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Uchwała Nr LIII/1175/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie Bydgoszczy przez inne niż Miasto Bydgoszcz osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 355).


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie dotacji.
2. Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy,
- decyzja Prezydenta Miasta o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin załatwiania sprawy

Złożenie wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, piętro III, pokój  312.
Tel: 52 58 58 657 – dotacje dla szkół niepublicznych.
Tel: 52 58 58 643 - dotacje dla placówek wychowania przedszkolnego.


Tryb odwoławczy

-


Dodatkowe informacje

-


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00