Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (WE.III.0143.1.17.2018) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017.1257 t.j.) i art. 168  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz.996 ze zm.)


Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpisanie szkoły lub placówki do ewidencji
2. Załączniki:
a. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej będzie to wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osoby fizycznej-dowód osobisty);
b. statut szkoły lub placówki;
c. określenie odpowiednio typu szkoły/placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
d. dane dotyczące kwalifikacji kadry pedagogicznej i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia;
e. opinię właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku,
w którym będzie się mieścić placówka;
f. tytuł własności lub kopia umowy najmu lokalu przeznaczonego do prowadzenia placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
g. dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej dołączyć należy także:
a. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe,
b. pozytywną opinię Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w kwestii nadania uprawnień szkoły publicznej.


Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej.


Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacji Oświaty w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pok. 301, tel. 52 58-58-996, tel. 52 58-58-800.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje

 


 wersja do druku
 
Pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o wpis do ewidenncji szkół niepublicznych WE.III.0143.1.17.2018- Informacja o warunkach lokalowych
Pobierz
Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do ewidencji szkół niepublicznych WE.III.0143.1.17.2018
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00