Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie z innego państwa zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok lub szczątków zmarłego (WGK.V.0143.1.1.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2126), § 2 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia i zaświadczenia na przewóz zwłok, szczątków powstałych ze spopielenia zwłok oraz szczątków ludzkich - załącznik do karty usługi WGK.V.0143.1.1.2016.

  2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy, wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  3. Jeżeli o wydanie pozwolenia lub zaświadczenia ubiega się firma sprowadzająca w takim przypadku wymagane jest przedstawienie upoważnienia dla tej firmy na sprowadzenie z podaniem stopnia pokrewieństwa do zmarłego.


Opłaty

Nie pobiera się opłaty.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie.


Jednostka odpowiedzialna

Referat Komunalny w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a pok. 15, tel.: (0048) 52 32 88 375 lub sekretariat Wydziału ul. Jezuicka 4a pok. 9 tel. (0048) 52 58 58 394, fax. (0048) 52 32 88 111.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

  1. W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, zezwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu. Wyjątki od tej zasady mogą być czynione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, który może uprawnienia te przekazać wojewódzkim inspektorom sanitarnym.
  2. Wydanie niniejszego zezwolenia warunkuje udzielenie zezwolenia przez właściwy Polski Urząd Konsularny.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie z obcego państwa zwłok, prochów lub szczątków zmarłego WGK.V.0143.1.1.2016
Pobierz
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obowiązek prawny
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00