Wirtualny Urząd | www.bydgoszcz.pl | Urząd Miasta | Wirtualny spacer
  poradnik interesanta
Urząd Stanu Cywilnego
Prawo jazdy
Samochód
Działalność gospodarcza
Sprawy meldunkowe
Sprawy obywatelskie
Budownictwo
Grunty i geodezja
Oświata
Środowisko
Nadzór komunikacyjny
Podatki i finanse
Sprawy komunalne
Sport, kultura, imprezy
Pomoc finansowa
Udostępnianie danych
Zwierzęta
Alfabetyczny wykaz spraw
Darmowe programy
  twoja sprawa w Urzędzie
podaj numer sprawy
EBOK/

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami WGK-III.0143.6.4.2016 (WGK-III.0143.6.4.2016) KARTA USŁUGI


Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r., Nr 85, poz. 626).


Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (załącznik do karty usługi WGK.III.0143.6.4.2016) o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – (art. 8 ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
 4. Dokument poświadczający gotowość odbioru wyłapanych zwierząt, we wnioskowanym okresie przez schronisko dla bezdomnych zwierząt lub punkt zatrzymań zwierząt.
 5. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu wyłapanych zwierząt – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.
 6. Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii o środkach technicznych służących do wyłapywania i transportu zwierząt.
 7. Oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do wyłapywania zwierząt.
 8. Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie wyłapywania zwierząt przez osoby zatrudnione przy wyłapywaniu (min. 2 osoby) –kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.


Opłaty

Opłata skarbowa za wydane zezwolenie w wysokości 616,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Bank Pekao S.A. nr rachunku bankowego  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.


Termin załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zezwolenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 4a, pok. nr 10, tel. 52-58-58-110.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


Dodatkowe informacje

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Wnioskodawca, po uzyskaniu zezwolenia, zobowiązany jest w szczególności przestrzegać podczas realizacji działalności:

 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753)
 • Uchwały Nr XXXII/974/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz dalszym z nimi postępowaniu.
 • Uchwały Nr VII/36/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 9 lutego 2011. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


 wersja do druku
 
Pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami WGK-III.0143.6.4.2016
 
 
 
  informacje
Urząd Miasta Bydgoszczy 
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913
fax. 52 58 58 623
zadzwoń przez Skype
urzad@um.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.pl

Bezpłatna infolinia 
800-800-404 

Godziny otwarcia 
poniedziałek8:00-16:00
wtorek8:00-18:00
środa8:00-16:00
czwartek8:00-16:00
piątek8:00-14:00